Kursy uzupełniające dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy kategorii BE, C, CE, D online - Kobra Nauka Jazdy | Nauka Jazdy Szczecin Nowograd Gryfino

MENU

MENU

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C

Instruktor nauki jazdy kat. C - szkolenie live streaming (online)


 • 10 godzin teorii, 94 godziny praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Suma godzin 107 | 2200 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

 

Dowiedz się więcej

Jest to szkolenie kwalifikacyjne obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące kandydatów na instruktorów do prowadzenia zajęć na kursach dla kandydatów na kierowców. Szkolenie organizowane jest przez SuperOsk 01213262P i Partnerów Ogólnopolskich szkoleń online – OSO.
Zajęcia teoretyczne w pełni interaktywne z instruktorami nauki jazdy, instruktorami techniki jazdy, egzaminatorami prowadzone na platformie OSO. Koniec transmisji w których uczestnicy są biernymi widzami,  przenosimy emocje  znane z eventów i  szkoleń tradycyjnych do naszej platformy OSO.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii C.
4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.
***
Czas szkolenia zgodnie z harmonogramem zajęć kategorii C.

 

Harmonogram szkolenia

Chcę się zapisać

Regulamin szkolenia

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ ONLINE W PLATFORMIE OSO

.

1

.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń online, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet na platformie Teams przez Ogólnopolskie szkolenia online – OSO i SuperOsk 01213262P.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez Ogólnopolskie szkolenia online – OSO i SuperOsk 01213262P.

.

2

.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

OrganizatorOgólnopolskie szkolenia online – OSO.

.

Osoba szkolona – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła swoje uczestnictwo i opłaciła dostęp do udostępnionego w zasobach platformy szkolenia online.

.

Szkolenie online – transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe.

.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła.

.

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Organizatora na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Osobie szkolonej), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych
,.

3

.

 1. Do uczestnictwa w szkoleniach online niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera lub tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Osoby szkolonej, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

.

4

.

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia online stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i / lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach online, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Osobę szkoloną na użytek własny.
 3. Osoba szkolona zobowiązuje się:
 4. nie powielać,
 5. nie udostępniać,
 6. nie rozpowszechniać,
 7. nie modyfikować,
 8. nie wyświetlać publicznie,
 9. nie publikować szkoleń (ich treści) online osobom trzecim,
 10. odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń online.
 11. W przypadku niezastosowania się Osoby szkolonej do zapisów §4 pkt 3. Organizator ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

.

5.

.

 1. Cena szkolenia online podana w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą.
 2. Ceny szkoleń online są podawane w wartości brutto.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Osób szkolonych, które dokonują zakupu danego szkolenia na więcej niż 1 stanowisko komputerowe.
 4. Zapłata za szkolenie online jest dokonywana na podstawie zwrotnego potwierdzenia udziału w szkoleniu w formie przelewu (nr konta jest wskazany w potwierdzeniu)
 5. Zapłata za szkolenie online musi być wniesiona najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.

.

6.

.

 1. Sposoby dokonywania płatności.
  • Wpłata jednorazowa – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.
  • Wpłaty ratalne:
 2. I rata w kwocie 1000 PLN – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem
 3. II rata w kwocie 1200 PLN – przed 16 wykładem (zgodnie z harmonogramem)
 4. III rata w kwocie 1600PLN – przed 31 wykładem (zgodnie z harmonogramem)

.

7

.

 1. Osoba zainteresowana, która chce skorzystać ze szkolenia online, przesyła taką informację do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszenia uczestnictwa dołączonego do oferty e-mailem na adres: oso@osolive.pl lub składa osobiście w biurze Organizatora.
 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa zawiera niezbędne dane konkretnej osoby zainteresowanej (adres e-mail, nr telefonu itp.) oraz rodzaj wybranego szkolenia.
 3. Organizator potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie online. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Osoba zainteresowana szkoleniem otrzymuje instrukcje i warunki uczestnictwa w szkoleniu online.
 4. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w szkoleniu Osoba zainteresowana szkoleniem, na dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia online.
 5. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu online, Osoba szkolona loguje się do platformy Teams za pomocą otrzymanego loginu i ustalonego hasła.
 6. Osoba szkolona ma dostęp do szkolenia online w określonych dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem.
 7. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na platformie Teams osobom trzecim. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Osoby szkolonej na skutek udostępnienia przez nią (niego) swojego konta w platformie osobom trzecim.
 8. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkolenia i udostępnionych materiałów.
 9. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Organizator nie nadał Osobie szkolonej uprawnień.
 10. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z platformy Teams, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach platformy należy do Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Osoby szkolonej oraz cofnięcia przyznanego jej (mu) loginu i hasła w sytuacji, gdy Osoba szkolona podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby platformy bez zgody Organizatora oraz zachowuje się w stosunku do Organizatora oraz innych Osób szkolonych w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

.

8.

.

 1. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń online przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Osób szkolonych. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń online, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Organizator zobowiązuje się informować Osoby szkolone o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń online.
 2. Osoba szkolona, która na skutek usterek po stronie platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości, zgłasza ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Organizator niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania platformy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Osobę szkoloną w formularzu zgłoszeniowym oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Osobę szkoloną.
 4. Organizator Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez osoby szkolone oraz niepowodzenia na testach i egzaminie wewnętrznym oraz na testach i egzaminach państwowych.
 5. Z wyżej wymienionych tytułów Osoba szkolona nie może wnosić wobec Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi szkoleniowej przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 6. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://osolive.pl/rodo

.

9.

.

 1. Osoba zainteresowana / szkolona dokonując zakupu szkolenia on-line wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Umowy na usługę szkoleniową online zawierane są na czas określony.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii D

Instruktor nauki jazdy kat. D - szkolenie live streaming (online)


 • 10 godzin teorii, 89 godzin praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Suma godzin 102 | 2200 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

 

Dowiedz się więcej

Jest to szkolenie kwalifikacyjne obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące kandydatów na instruktorów do prowadzenia zajęć na kursach dla kandydatów na kierowców. Szkolenie organizowane jest przez SuperOsk 01213262P i Partnerów Ogólnopolskich szkoleń online – OSO.
Zajęcia teoretyczne w pełni interaktywne z instruktorami nauki jazdy, instruktorami techniki jazdy, egzaminatorami prowadzone na platformie OSO. Koniec transmisji w których uczestnicy są biernymi widzami,  przenosimy emocje  znane z eventów i  szkoleń tradycyjnych do naszej platformy OSO.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii D.
4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.
***
Czas szkolenia zgodnie z harmonogramem zajęć kategorii D.

 

Harmonogram szkolenia

Chcę się zapisać

Regulamin szkolenia

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ ONLINE W PLATFORMIE OSO

.

1

.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń online, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet na platformie Teams przez Ogólnopolskie szkolenia online – OSO i SuperOsk 01213262P.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez Ogólnopolskie szkolenia online – OSO i SuperOsk 01213262P.

.

2

.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

OrganizatorOgólnopolskie szkolenia online – OSO.

.

Osoba szkolona – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła swoje uczestnictwo i opłaciła dostęp do udostępnionego w zasobach platformy szkolenia online.

.

Szkolenie online – transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe.

.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła.

.

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Organizatora na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Osobie szkolonej), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych
,.

3

.

 1. Do uczestnictwa w szkoleniach online niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera lub tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Osoby szkolonej, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

.

4

.

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia online stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i / lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach online, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Osobę szkoloną na użytek własny.
 3. Osoba szkolona zobowiązuje się:
 4. nie powielać,
 5. nie udostępniać,
 6. nie rozpowszechniać,
 7. nie modyfikować,
 8. nie wyświetlać publicznie,
 9. nie publikować szkoleń (ich treści) online osobom trzecim,
 10. odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń online.
 11. W przypadku niezastosowania się Osoby szkolonej do zapisów §4 pkt 3. Organizator ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

.

5.

.

 1. Cena szkolenia online podana w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą.
 2. Ceny szkoleń online są podawane w wartości brutto.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Osób szkolonych, które dokonują zakupu danego szkolenia na więcej niż 1 stanowisko komputerowe.
 4. Zapłata za szkolenie online jest dokonywana na podstawie zwrotnego potwierdzenia udziału w szkoleniu w formie przelewu (nr konta jest wskazany w potwierdzeniu)
 5. Zapłata za szkolenie online musi być wniesiona najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.

.

6.

.

 1. Sposoby dokonywania płatności.
  • Wpłata jednorazowa – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.
  • Wpłaty ratalne:
 2. I rata w kwocie 1000 PLN – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem
 3. II rata w kwocie 1200 PLN – przed 16 wykładem (zgodnie z harmonogramem)
 4. III rata w kwocie 1600PLN – przed 31 wykładem (zgodnie z harmonogramem)

.

7

.

 1. Osoba zainteresowana, która chce skorzystać ze szkolenia online, przesyła taką informację do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszenia uczestnictwa dołączonego do oferty e-mailem na adres: oso@osolive.pl lub składa osobiście w biurze Organizatora.
 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa zawiera niezbędne dane konkretnej osoby zainteresowanej (adres e-mail, nr telefonu itp.) oraz rodzaj wybranego szkolenia.
 3. Organizator potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie online. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Osoba zainteresowana szkoleniem otrzymuje instrukcje i warunki uczestnictwa w szkoleniu online.
 4. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w szkoleniu Osoba zainteresowana szkoleniem, na dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia online.
 5. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu online, Osoba szkolona loguje się do platformy Teams za pomocą otrzymanego loginu i ustalonego hasła.
 6. Osoba szkolona ma dostęp do szkolenia online w określonych dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem.
 7. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na platformie Teams osobom trzecim. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Osoby szkolonej na skutek udostępnienia przez nią (niego) swojego konta w platformie osobom trzecim.
 8. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkolenia i udostępnionych materiałów.
 9. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Organizator nie nadał Osobie szkolonej uprawnień.
 10. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z platformy Teams, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach platformy należy do Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Osoby szkolonej oraz cofnięcia przyznanego jej (mu) loginu i hasła w sytuacji, gdy Osoba szkolona podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby platformy bez zgody Organizatora oraz zachowuje się w stosunku do Organizatora oraz innych Osób szkolonych w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

.

8.

.

 1. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń online przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Osób szkolonych. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń online, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Organizator zobowiązuje się informować Osoby szkolone o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń online.
 2. Osoba szkolona, która na skutek usterek po stronie platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości, zgłasza ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Organizator niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania platformy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Osobę szkoloną w formularzu zgłoszeniowym oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Osobę szkoloną.
 4. Organizator Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez osoby szkolone oraz niepowodzenia na testach i egzaminie wewnętrznym oraz na testach i egzaminach państwowych.
 5. Z wyżej wymienionych tytułów Osoba szkolona nie może wnosić wobec Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi szkoleniowej przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 6. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://osolive.pl/rodo

.

9.

.

 1. Osoba zainteresowana / szkolona dokonując zakupu szkolenia on-line wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Umowy na usługę szkoleniową online zawierane są na czas określony.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii CE

Instruktor nauki jazdy kat. CE - szkolenie live streaming (online)


 • 10 godzin teorii, 79 godzin praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Suma godzin 92 | 2200 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

 

Dowiedz się więcej

Jest to szkolenie kwalifikacyjne obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące kandydatów na instruktorów do prowadzenia zajęć na kursach dla kandydatów na kierowców. Szkolenie organizowane jest przez SuperOsk 01213262P i Partnerów Ogólnopolskich szkoleń online – OSO.
Zajęcia teoretyczne w pełni interaktywne z instruktorami nauki jazdy, instruktorami techniki jazdy, egzaminatorami prowadzone na platformie OSO. Koniec transmisji w których uczestnicy są biernymi widzami,  przenosimy emocje  znane z eventów i  szkoleń tradycyjnych do naszej platformy OSO.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii CE.
4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.
***
Czas szkolenia zgodnie z harmonogramem zajęć kategorii CE.

Harmonogram szkolenia

Chcę się zapisać

Regulamin szkolenia

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ ONLINE W PLATFORMIE OSO

.

1

.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie szkoleń online, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet na platformie Teams przez Ogólnopolskie szkolenia online – OSO i SuperOsk 01213262P.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych przez Ogólnopolskie szkolenia online – OSO i SuperOsk 01213262P.

.

2

.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

OrganizatorOgólnopolskie szkolenia online – OSO.

.

Osoba szkolona – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła swoje uczestnictwo i opłaciła dostęp do udostępnionego w zasobach platformy szkolenia online.

.

Szkolenie online – transmisja na żywo dostępna przez łącze internetowe.

.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła.

.

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Organizatora na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Osobie szkolonej), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych
,.

3

.

 1. Do uczestnictwa w szkoleniach online niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera lub tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Osoby szkolonej, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

.

4

.

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w czasie szkolenia online stanowią wyłączną własność Organizatora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i / lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach online, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Osobę szkoloną na użytek własny.
 3. Osoba szkolona zobowiązuje się:
 4. nie powielać,
 5. nie udostępniać,
 6. nie rozpowszechniać,
 7. nie modyfikować,
 8. nie wyświetlać publicznie,
 9. nie publikować szkoleń (ich treści) online osobom trzecim,
 10. odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń online.
 11. W przypadku niezastosowania się Osoby szkolonej do zapisów §4 pkt 3. Organizator ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

.

5.

.

 1. Cena szkolenia online podana w ofercie szkolenia jest ceną wiążącą.
 2. Ceny szkoleń online są podawane w wartości brutto.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, zniżek dla poszczególnych Osób szkolonych, które dokonują zakupu danego szkolenia na więcej niż 1 stanowisko komputerowe.
 4. Zapłata za szkolenie online jest dokonywana na podstawie zwrotnego potwierdzenia udziału w szkoleniu w formie przelewu (nr konta jest wskazany w potwierdzeniu)
 5. Zapłata za szkolenie online musi być wniesiona najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.

.

6.

.

 1. Sposoby dokonywania płatności.
  • Wpłata jednorazowa – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem.
  • Wpłaty ratalne:
 2. I rata w kwocie 1000 PLN – najpóźniej na trzy dni przed planowanym szkoleniem
 3. II rata w kwocie 1200 PLN – przed 16 wykładem (zgodnie z harmonogramem)
 4. III rata w kwocie 1600PLN – przed 31 wykładem (zgodnie z harmonogramem)

.

7

.

 1. Osoba zainteresowana, która chce skorzystać ze szkolenia online, przesyła taką informację do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszenia uczestnictwa dołączonego do oferty e-mailem na adres: oso@osolive.pl lub składa osobiście w biurze Organizatora.
 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa zawiera niezbędne dane konkretnej osoby zainteresowanej (adres e-mail, nr telefonu itp.) oraz rodzaj wybranego szkolenia.
 3. Organizator potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie online. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Osoba zainteresowana szkoleniem otrzymuje instrukcje i warunki uczestnictwa w szkoleniu online.
 4. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w szkoleniu Osoba zainteresowana szkoleniem, na dzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia online.
 5. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu online, Osoba szkolona loguje się do platformy Teams za pomocą otrzymanego loginu i ustalonego hasła.
 6. Osoba szkolona ma dostęp do szkolenia online w określonych dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem.
 7. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na platformie Teams osobom trzecim. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Osoby szkolonej na skutek udostępnienia przez nią (niego) swojego konta w platformie osobom trzecim.
 8. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkolenia i udostępnionych materiałów.
 9. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Organizator nie nadał Osobie szkolonej uprawnień.
 10. Osoba szkolona przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z platformy Teams, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach platformy należy do Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Osoby szkolonej oraz cofnięcia przyznanego jej (mu) loginu i hasła w sytuacji, gdy Osoba szkolona podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby platformy bez zgody Organizatora oraz zachowuje się w stosunku do Organizatora oraz innych Osób szkolonych w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

.

8.

.

 1. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń online przebiegał bez zakłóceń i niedogodności dla Osób szkolonych. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do szkoleń online, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Organizator zobowiązuje się informować Osoby szkolone o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze szkoleń online.
 2. Osoba szkolona, która na skutek usterek po stronie platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości, zgłasza ten fakt Organizatorowi za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Organizator niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania platformy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Osobę szkoloną w formularzu zgłoszeniowym oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Osobę szkoloną.
 4. Organizator Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez osoby szkolone oraz niepowodzenia na testach i egzaminie wewnętrznym oraz na testach i egzaminach państwowych.
 5. Z wyżej wymienionych tytułów Osoba szkolona nie może wnosić wobec Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi szkoleniowej przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 6. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://osolive.pl/rodo

.

9.

.

 1. Osoba zainteresowana / szkolona dokonując zakupu szkolenia on-line wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Umowy na usługę szkoleniową online zawierane są na czas określony.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.